درآمدی بر دیدگاهها و باورداشتهای اسلامی

درآمدی بر دیدگاهها و باورداشتهای اسلامی

بدون مالیات 150,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_442 150000
جو هر اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، رابطهی دین و دنیاست؛ یعنی همان چیزی که از آن به مسألهی دین و سیاست و دین و زندگی هم تعبیر میکنند. امام در بیان ارتباط دین و دنیا، نظر اسالم و سخن اسالم را به عنوان مبنا و روح و اساس کار خود قرار داده بود. اسالم، دنیا را وسیلهای در دست انسان برای رسیدن به کمال میداند. از نظر اسالم، دنیا مزرعهی آخرت است. دنیا چیست؟ در این نگاه و با این تعبیر، دنیا عبارت است از انسان و جهان. زندگی انسانها، تالش انسانها، خرد و دانایی انسانها، حقوق انسانها، وظایف و تکالیف انسانها، صحنهی سیاست انسانها، اقتصاد جوامع انسانی، صحنهی تربیت، صحنهی عدالت؛ اینها همه میدانهای زندگی است. به این معنا، دنیا میدان اساسی وظیفه و مسئولیت و رسالت دین است. دین آمده است تا در این صحنهی عظیم و در این عرصهی متنوع، به مجموعهی تالش انسان شکل و جهت بدهد و آن را هدایت کند

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

Powered by TayaShop