روح توحید: نفی عبودیت غیر خدا

رهبـر معظـم انقـاب اسـامی حفظه الله تعالـی قریـب بـه 60 سـال اسـت کـه در ایـن بـوم و فرهنـگ مشـغول تعلیـم عقایـد اسـت. او بـا توجـه بـه گرایـش فکـری خـود در تمـام ایـن سـالها بـرای پیـر و جـوان «نگـرش توحیـدی» را بـه عنـوان نگاهـی قاهـر در اندیشـۀ اسـامی تبییـن کـرده اسـت.
9 خرداد 1400

رهبـر معظـم انقـاب اسـامی حفظه الله تعالـی قریـب بـه 60 سـال اسـت کـه در ایـن بـوم و فرهنـگ مشـغول تعلیـم عقایـد اسـت. او بـا توجـه بـه گرایـش فکـری خـود در تمـام ایـن سـالها بـرای پیـر و جـوان «نگـرش توحیـدی» را بـه عنـوان نگاهـی قاهـر در اندیشـۀ اسـامی تبییـن کـرده اسـت.

او فراتر از یک معلم پرکار در هیأت یک اسلام شناس و «متکلم» فکور، پرمطلب و خوشبیان با تعلیمات نظام مند و کاربردی خود عقاید را به کار جوششهایی بزرگ در زندگی گرفته است. مؤلف اثر پیش روی ما و آثار متعدد اسامی دیگر با نگاهی سخت حاجتمندانه به دین، همواره مباحثات اسامی را دارای سه و یژگی ضروری میخواسته است؛ «منسجم و نظاموار،» «زندگیگرا و ناظر به نیازهای عینی حیات اجتماعی» و «مبتنی بر منابع دست اول دینی بهخصوص قرآن کریم»، و خود نیز چنان که از تصریحات و آثار او نمایان است با شور و اصرار در این مسیر گام برداشته است.

 

فصل اول// محتوای توحید

جوانب گونا گون محتوای توحید

مرتبت معرفتی توحید

 

فصل دوم// اثرگذاری توحید

معیار ارز یابی ادعای توحید

 

فصل سوم//چرایی درگیری شعاری توحیدبا استکبار

راه دریافت بعد مفهومی درگیر با طبقۀ مستکبر

بخش مبارزه خیز تعلیم توحید

علت تحمل ناپذیری

 

جهت خرید و مطالعه این کتاب اپلیکیشن کتابخوان پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی را از اینجا دانلود و نصب فرمایید.

نکته: پس از نصب اپلیکیشن، به دسته‌بندی کتب «مکتب امام خمینی (ره)» در صفحه اول مراجعه نموده و کتاب را بیابید.

اخبار

Powered by TayaShop