5,000 تومان سود شما 0 تومان
  • ارسال به تمام نقاط
  • ارسال دو روز کاری
  • موجودی: موجود نیست

روح توحید: نفی عبودیت غیر خدا

توسط: نامشخص
رهبـر معظـم انقـاب اسـامی حفظه الله تعالـی قریـب بـه 60 سـال اسـت کـه در ایـن بـوم و فرهنـگ مشـغول تعلیـم عقایـد اسـت. او بـا توجـه بـه گرایـش فکـری خـود در تمـام ایـن سـالها بـرای پیـر و جـوان «نگـرش توحیـدی» را بـه عنـوان نگاهـی قاهـر در اندیشـۀ اسـامی تبییـن کـرده اسـت.

جزییات

توضیحات محصول

رهبـر معظـم انقـاب اسـامی حفظه الله تعالـی قریـب بـه 60 سـال اسـت کـه در ایـن بـوم و فرهنـگ مشـغول تعلیـم عقایـد اسـت. او بـا توجـه بـه گرایـش فکـری خـود در تمـام ایـن سـالها بـرای پیـر و جـوان «نگـرش توحیـدی» را بـه عنـوان نگاهـی قاهـر در اندیشـۀ اسـامی تبییـن کـرده اسـت.

او فراتر از یک معلم پرکار در هیأت یک اسلام شناس و «متکلم» فکور، پرمطلب و خوشبیان با تعلیمات نظام مند و کاربردی خود عقاید را به کار جوششهایی بزرگ در زندگی گرفته است. مؤلف اثر پیش روی ما و آثار متعدد اسامی دیگر با نگاهی سخت حاجتمندانه به دین، همواره مباحثات اسامی را دارای سه و یژگی ضروری میخواسته است؛ «منسجم و نظاموار،» «زندگیگرا و ناظر به نیازهای عینی حیات اجتماعی» و «مبتنی بر منابع دست اول دینی بهخصوص قرآن کریم»، و خود نیز چنان که از تصریحات و آثار او نمایان است با شور و اصرار در این مسیر گام برداشته است.

فصل اول// محتوای توحید

جوانب گونا گون محتوای توحید

مرتبت معرفتی توحید

فصل دوم// اثرگذاری توحید

معیار ارز یابی ادعای توحید

فصل سوم//چرایی درگیری شعاری توحیدبا استکبار

راه دریافت بعد مفهومی درگیر با طبقۀ مستکبر

بخش مبارزه خیز تعلیم توحید

علت تحمل ناپذیری

محصولات مرتبطهمچنین ببینید

Powered by TayaShop