روح توحید: نفی عبودیت غیر خدا

روح توحید: نفی عبودیت غیر خدا

بدون مالیات 50,000 ریال مالیات 0 %
افزودن به سبد خرید
معرفی اجمالی محصول
رهبـر معظـم انقـاب اسـامی حفظه الله تعالـی قریـب بـه 60 سـال اسـت کـه در ایـن بـوم و فرهنـگ مشـغول تعلیـم عقایـد اسـت. او بـا توجـه بـه گرایـش فکـری خـود در تمـام ایـن سـالها بـرای پیـر و جـوان «نگـرش توحیـدی» را بـه عنـوان نگاهـی قاهـر در اندیشـۀ اسـامی تبییـن کـرده اسـت.
SKU_456 50000

رهبـر معظـم انقـاب اسـامی حفظه الله تعالـی قریـب بـه 60 سـال اسـت کـه در ایـن بـوم و فرهنـگ مشـغول تعلیـم عقایـد اسـت. او بـا توجـه بـه گرایـش فکـری خـود در تمـام ایـن سـالها بـرای پیـر و جـوان «نگـرش توحیـدی» را بـه عنـوان نگاهـی قاهـر در اندیشـۀ اسـامی تبییـن کـرده اسـت.

او فراتر از یک معلم پرکار در هیأت یک اسلام شناس و «متکلم» فکور، پرمطلب و خوشبیان با تعلیمات نظام مند و کاربردی خود عقاید را به کار جوششهایی بزرگ در زندگی گرفته است. مؤلف اثر پیش روی ما و آثار متعدد اسامی دیگر با نگاهی سخت حاجتمندانه به دین، همواره مباحثات اسامی را دارای سه و یژگی ضروری میخواسته است؛ «منسجم و نظاموار،» «زندگیگرا و ناظر به نیازهای عینی حیات اجتماعی» و «مبتنی بر منابع دست اول دینی بهخصوص قرآن کریم»، و خود نیز چنان که از تصریحات و آثار او نمایان است با شور و اصرار در این مسیر گام برداشته است.

فصل اول// محتوای توحید

جوانب گونا گون محتوای توحید

مرتبت معرفتی توحید

فصل دوم// اثرگذاری توحید

معیار ارز یابی ادعای توحید

فصل سوم//چرایی درگیری شعاری توحیدبا استکبار

راه دریافت بعد مفهومی درگیر با طبقۀ مستکبر

بخش مبارزه خیز تعلیم توحید

علت تحمل ناپذیری

خرید خود را ادامه دهید

افرادی که این محصول را خریده اند محصولات زیر را نیز خریده اند:

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

Powered by TayaShop