فصل نامه مطالعات معنوی

بسم الله الرحمن الرحيم

فصلنامه علمی ـ تخصّصی مطالعات معنوی

معنوي، الهياتي و انتقادي

شماره ثبت: 21711/90 شماره شاپا: 4029 ـ 2322 پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)

مدیر مسئول: حسين قشقايي

سردبير:محمد حسين کياني

اعضاي هيئت تحريريه:

مسعود آذربايجاني (استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

علی اکبر بابائی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

محمدعلي رستميان (استاديار دانشگاه اصفهان)

باقر طالبی دارابی (عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب)

حسین قشقایی (استادیار و رئیس پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام)

علی نقی فقیهی (دانشیار دانشگاه قم)

) محمدحسين کياني (عضو علمی پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام)

حميدرضا مظاهري‏سيف (عضـو علمی مؤسسه فرهنگی بهداشت معنوی

سعید رحیمیان (دانشیار دانشگاه شیراز)

محمد جواد رودگر (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

هادی وکیلی (استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

مدير داخلی: مجيد ايزدي

ويراستار: فاطمه خفری

طرح روي جلد: محمد صداقت

صفحه آرایی: محمدعلی قربانی

مدیر تولید: سید عبدالحسین زین العبادی

فصلنامه مطالعات معنوي به نقد علمي آرا و آثار تأثيرگذار معاصر در قلمرو بررسي و نقد آراي معنوي می‏پردازد و از مقالات حاوي نقد و ارزيابي درباره مباحث ياد شده يا پاسخ نقدهاي مندرج با کيفيت قابل قبول از لحاظ علمي، استقبال می‏کند. آرا و نظريات مندرج در نشريه، لزوماً انعکاس ديدگاه فصلنامه مطالعات معنوي نيست. فصلنامه در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالي آزاد است. مقالات ارسالي، مسترد نخواهد شد. نقل مطالب فصلنامه مطالعات معنوي، با ذکر مأخذ، مجاز است

نشاني: قم، بلوار نيايش، جنب مصلي قدس، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)

تلفن: ـ37835373- 025؛ نمابر: 37740355 ـ 025؛ صندوق پستي: 135 ـ 37185

Mail: maanavi2009@yahoo.com maanavi2009@gmail.com

Powered by TayaShop