کتاب کودک

دغدغه همیشگیه خوانواده ها تربیت فرزندان بوده ودراین راستا محصولات فرهنگی وچاپی بسیاری تولید شده اما چیزیکههنوز جای خالیآن حس میشود محصولاتی در شان خوانواده ایرانیست. که متاسفانه بعضا تولید کننده ها بدون داشتن این دغدغه وبه صرف جذاب بودن بازار آن اقدام به تولید محصولاتی مشکلداربرایحال وآینده کودکان کرده و البته محصولات وارداتی که دیگرجایخود دارد دراین میان بودند وهستندکسانیکهفقط باانگیزه حفاظت از کودکان دربرابر هجمه هایمختلف وگاها بسیار نامرئی وزیرپوستی، پا به عرصه سخت رقابت گذاشته وبا حداقل نگاه تجاری تولیدات خوبی عرضه کردند پژوهشکده باقرالعلوم ع هم با ایننگاه باهمکاری سروش اقدام به تولید اولین مجموعه کتاب کودک خودرا بانام آدامسیها که با داستانهایی جذاب وامروزیتر با زبان کودک امروز،کارشناسی شده وبا تصاویرفاخر وزیبا ، تولید ودر اختیار خانواده های دغدغهمند قرار داده امید که با نظرات وپیشنهادات خود مارا دراین زمینه یاری بفرمایید
Powered by TayaShop