45,000 تومان سود شما 0 تومان
 • ارسال به تمام نقاط
 • ارسال دو روز کاری
 • موجودی: موجود است

سیاحت سیل

توسط: مهدی کردفیروزجایی

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: گوشی چند ثانیه زنگ خورد و قطع شد. با خودم گفتم: خوبه که حالا یه حالی از شیخ بگیرم... باز گوشی زنگ خورد و بازهم بانو بود. ﺻﺎﺑﺮ رد ﺗﻤﺎس داد و ﭘﻴﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد: ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ دوازده و ﺑﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮ. اﻻن ﺗﻮى ﻛﻼﺳﻢ. ﺻﺎﺑﺮ ﺗﺮاﻧﻪ «دختر بندر» را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﮓ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد. بعد هم رفت توی سایت همراه اوّل و قرص قمر بهنام بانی را گذاشت آهنگ پیشواز. همین موقع گوشی زنگ خورد. روى ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﻟﺸﻜﺮ. ﺻﺎﺑﺮ ﺗﻨﺪى رد ﺗﻤﺎس داد. ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎز زﻧﮓ ﺧﻮرد. اﻳﻦﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ. ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎز رد ﺗﻤﺎس داد و ﮔﻔﺖ: اﻻن ﻫﻤﻪ اﻳﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﻲزﻧﮕﻦ، وﻗﺘﻲ ﻣﻲﺷﻨﻮن عاشق در به درم تویی قرص قمرم، ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ! ﺗﻨﺪى رﻓﺘﻴﻢ ﺗﻮى ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺠﺎده ﺟﻠﻮى ﻣﺤﺮاب ﭘﻬﻦ ﺑﻮد...

جزییات

 • نوبت چاپ اول
 • قطع رقعی
 • زبان فارسی
 • تعداد صفحه 177
image description

موضوعات مرتبط:

توضیحات محصول

ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶرو رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدی ﻃﻼب در ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻴﻞ ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه ١٣٩٨.

ﺑﺨﺸﻰ از ﻛﺘﺎب، اﭘﻴﺰودﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻃﻼب ﺟﻬﺎدی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده ﻧﻮروز ٩٨ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮ (از ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن). ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ اﻣﺎ ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﻴّﻼت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺰ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﭘﻴﺰودﻫﺎی اﻳﻦ داﺳﺘﺎن و آن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن آﻣﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً رواﻳﺘﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ - ﻣﺨﻴّﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدی ﻃﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده و آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

کتاب«سیاحت سیل» که یکی از مجموعه سه جلدی با رویکرد «روایت زندگی» است، به همت و سفارش پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه السلام و از سوی انتشارات سوره مهر به زینت طبع آراسته شده است.

محصولات مرتبطهمچنین ببینید

 • قم، بلوار نيايش، جنب مصلي قدس، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)
 • 025-37835373 025-37740355
 • ساعت کاری، هر روز، 9 الی 16
 • support@pbshop.ir info@pbshop.ir
1400 - تمامی حقوق متعلق به پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام می باشد
× خانه کتاب ها نویسندگان اخبار چندرسانه‌ای درباره ما دوره های آموزشی
...
Powered by TayaShop