45,000 تومان سود شما 0 تومان
  • ارسال به تمام نقاط
  • ارسال دو روز کاری
  • موجودی: موجود است

سیاحت سیل

توسط: مهدی کردفیروزجایی
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: گوشی چند ثانیه زنگ خورد و قطع شد. با خودم گفتم: خوبه که حالا یه حالی از شیخ بگیرم... باز گوشی زنگ خورد و بازهم بانو بود. ﺻﺎﺑﺮ رد ﺗﻤﺎس داد و ﭘﻴﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد: ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ دوازده و ﺑﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮ. اﻻن ﺗﻮى ﻛﻼﺳﻢ. ﺻﺎﺑﺮ ﺗﺮاﻧﻪ «دختر بندر» را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﮓ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد. بعد هم رفت توی سایت همراه اوّل و قرص قمر بهنام بانی را گذاشت آهنگ پیشواز. همین موقع گوشی زنگ خورد. روى ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﻟﺸﻜﺮ. ﺻﺎﺑﺮ ﺗﻨﺪى رد ﺗﻤﺎس داد. ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎز زﻧﮓ ﺧﻮرد. اﻳﻦﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ. ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎز رد ﺗﻤﺎس داد و ﮔﻔﺖ: اﻻن ﻫﻤﻪ اﻳﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﻲزﻧﮕﻦ، وﻗﺘﻲ ﻣﻲﺷﻨﻮن عاشق در به درم تویی قرص قمرم، ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ! ﺗﻨﺪى رﻓﺘﻴﻢ ﺗﻮى ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺠﺎده ﺟﻠﻮى ﻣﺤﺮاب ﭘﻬﻦ ﺑﻮد...

جزییات

  • نوبت چاپ اول
  • قطع رقعی
  • زبان فارسی
  • تعداد صفحه 177
image description

موضوعات مرتبط:

توضیحات محصول

ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶرو رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدي ﻃﻼب در ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻴﻞ ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه ١٣٩٨. ﺑﺨﺸﻰ از ﻛﺘﺎب، اﭘﻴﺰودﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻃﻼب ﺟﻬﺎدي ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده ﻧﻮروز ٩٨ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮ (از ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن). ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ اﻣﺎ ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﻴّﻼت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺰ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﭘﻴﺰودﻫﺎي اﻳﻦ داﺳﺘﺎن و آن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن آﻣﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً رواﻳﺘﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ - ﻣﺨﻴّﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدي ﻃﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده و آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ. کتاب«سیاحت سیل» که یکی از مجموعه سه جلدی با رویکرد «روایت زندگی» است، به همت و سفارش پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) و از سوی انتشارات سوره مهر و با قلم مهدی کردفیروزجایی در 177 صفحه رقعی به زینت طبع آراسته شده است.

محصولات مرتبطهمچنین ببینید

Powered by TayaShop