اخلاق در شبکه‌های اجتماعی (نوشتة کریم‌ خان‌محمدی و علی‌اکبر شاملی)

اخلاق در شبکه‌های اجتماعی (نوشتة کریم‌ خان‌محمدی و علی‌اکبر شاملی)

بدون مالیات 130,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_359 130000

با توجه به اهمیت و اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی در زندگی امروز، نویسندگان، این کتاب را در چهار‌فصل سامان داده‌اند:

  1. تعریف اصطلاحات: که در آن اصطلاحات اخلاق کاربردی، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌ اجتماعی سایبری و.... تعریف شده‌اند؛
  2. آفت‌ها و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی: در این فصل به آسیب‌های فردی، با زیرعنوان‌های آسیب‌های ناظر به جسم و آسیب‌های ناظر به روان و آسیب‌های اجتماعی با زیرعنوان‌های آسیب‌های ناظر به خانواده و آسیب‌های ناظر به جامعه پرداخته شده است؛
  3. رابطه آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی با اخلاق: در این فصل نیز شرح موضوعات گوناگونی مانند حریم خصوصی از منظر اخلاق و عوامل ناقضین حریم خصوصی مانند کاربران و گردانندگان و دولت‌های حاکم بر شبکه‌های اجتماعی بیان شده است؛‌
  4. گذر از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی: در این فصل نیز در دوفصل به اقدامات فرعی و اقدامات اجتماعی به وظایف فرد و خانواده و باید و نبایدهای اخلاقی اشاره و وظایف نهادهای اجتماعی برشمرده شده است.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop