ورود عضویت
سبد خرید شما خالی است.
ورود عضویت
سبد خرید شما خالی است.

سیاحت سیل

روایت حادثه سیل 1398

......................................................................

 • نویسنده: مهدی کردفیروزجایی
 • ناشر سوره مهر
 • تولید کننده پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام
 • زبان فارسی
 • نوبت چاپ اول
 • شمارگان 1250
 • قطع رقعی
 • نوع جلد شومیز
 • تعداد صفحه 177
 • شابك 2-5121-03-600-978
 • وزن 0.175
 • تاریخ اولین چاپ 1400
 • شناسه ملی 8520503

ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶرو رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدی ﻃﻼب در ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻴﻞ ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه ١٣٩٨.

ﺑﺨﺸﻰ از ﻛﺘﺎب، اﭘﻴﺰودﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻃﻼب ﺟﻬﺎدی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده ﻧﻮروز ٩٨ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮ (از ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺮﻓﺘﻪ...

ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶرو رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدی ﻃﻼب در ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻴﻞ ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه ١٣٩٨.

ﺑﺨﺸﻰ از ﻛﺘﺎب، اﭘﻴﺰودﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻃﻼب ﺟﻬﺎدی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده ﻧﻮروز ٩٨ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮ (از ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن). ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ اﻣﺎ ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﻴّﻼت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺰ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﭘﻴﺰودﻫﺎی اﻳﻦ داﺳﺘﺎن و آن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن آﻣﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً رواﻳﺘﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ - ﻣﺨﻴّﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدی ﻃﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده و آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

کتاب«سیاحت سیل» که یکی از مجموعه سه جلدی با رویکرد «روایت زندگی» است، به همت و سفارش پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه السلام و از سوی انتشارات سوره مهر به زینت طبع آراسته شده است.

 • ناشر سوره مهر
 • تولید کننده پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام
 • زبان فارسی
 • نوبت چاپ اول
 • شمارگان 1250
 • قطع رقعی
 • نوع جلد شومیز
 • تعداد صفحه 177
 • شابك 2-5121-03-600-978
 • وزن 0.175
 • تاریخ اولین چاپ 1400
 • شناسه ملی 8520503
 • سود شما 45000 تومان
  Powered by TayaShop